Algemene voorwaarden van de La Fontini webshop

 • Artikel 1

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele rechten en plichten van alle gebruikers en bezoekers (hierna genoemd ‘gebuiker’ of ‘u’) van de website www.lafontini.com (hierna genoemd ‘site’) en de eigenaar van die website zijnde Domus Bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Emiel Vermeulenstraat, 59, 2980 Zoersel met als uniek bedrijfsnummer BE0462 939 923.

Domus Bvba behoudt het recht om van tijd tot tijd de algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op de datum van de aankoop op de site.  Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site, zijnde een bestelling, veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde aan verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

 • Artikel 2 :Prijs

Alle vermelde verkoopsprijzen op de site zijn steeds inclusief btw en taksen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikels zoals ze schriftelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan eventuele kleurverschillen met de realiteit bevatten. Domus Bvba behoudt het recht om bepaalde prijzen, inclusief de leveringskosten, op elk ogenblik te wijzigen wat ook de reden mag zijn, doch er is een engagement om de gepubliceerde prijzen op het ogenblik van de aankoop door de gebruiker effectief toe te passen.

 • Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België of Nederland. Transportkosten worden aagerekend, rekening houdend met het aankoopbedrag. De artikels zijn uitsluitend bestemd voor normaal privaat gebruik. Ondanks het feit dat de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is of fouten bevat, of niet actueel is. Wanneer u specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maat, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact te nemen via email christine.fontijn@fontini.be. Domus Bvba is wat betreft juistheid geactualiseerd, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Domus Bvba is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Domus Bvba. Domus Bvba is gerechtigd om –zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 • Artikel 4 : Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om  artikels uit het La Fontini assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een e-mail ter bevestiging ontvangt van christine.fontijn@fontini.be. De artikels worden op een door de klant aangegeven adres geleverd nadat de klant de betaling van de bestelde goederen heeft gemaakt op rekeningnummer BE07 132 5187294 66 van Domus Bvba. Van zodra de betaling werd ontvangen door Domus Bvba worden de bestelde goederen verstuurd naar het opgegeven adres van de klant. Tijdens de soldenperiode worden de aangekochte artikelen niet teruggenomen.

De verzending is gratis bij minimum aankoop van 40 euro.

 • Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikels blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Domus Bvba. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Domus Bvba te wijzen, voorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 • Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Domus Bvba beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder een aanmaning een intrest van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro . Onverminderd het voorgaande behoudt Domus Bvba zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 • Artikel 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan christine.fontijn@fontini.be.

 • Artikel 8 : Garantie

Wettelijke garantie (consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  Om een beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant op door hem aangeduid adres afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met christine.fontijn@fontini.be waarna de klant het artikel op zijn kosten dient terug te bezorgen aan Domus Bvba. Hij heeft de mogelijkheid om de artikels om te ruilen of te laten herstellen. De herstelling van een artikel geeft geen recht tot terugbetaling. Elk gebrek dient binnen 1 maand na aankoop te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op gratis herstelling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal en incorrect gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of normale slijtage. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar.

 • Artikel 9 : Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die artikelen op de site aankopen.  De consument heeft het recht aan Domus Bvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Domus Bvba. Enkel de artikels die zich in de originele verpakking bevinden, met het etiket en de bijgevoegde bon kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

gebruikte, bevuilde, beschadigde, reeds gewassen of onvolledige artikels, artikels die op maat van de klant zijn gemaakt, artikels die gedragen werden.
Twice as Nice artikels, evenals Jacqueline de Yong, Vero Moda of Terra di Siena artikels die online werden aangekocht worden niet terugbetaald via de winkels of via andere kanalen.

 • Artikel 10 : Aantasting geldigheid – niet- verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Domus Bvba om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 • Artikel 11 : Geschenkbonnen

Een geschenkbon blijft 12 maanden na datum afgifte geldig. Als het bedrag de aankopen van de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

 • Artikel 12 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.

 • Artikel 13 : Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en de Rome I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (België) bevoegd.De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aankopen via andere kanalen dan deze geplaatst bij www.lafontini.be

 • Terugzending :
  Hoe kan ik een online aankoop omruilen ?

Je hebt daar 14 dagen de tijd voor vanaf de leverdatum. Je aankoop stuur je naar Domus bvba, Emiel Vermeulenstraat  59, 2980 Zoersel . De kosten worden gedragen door de aankoper. Je kan je aankoop ruilen voor een ander artikel of voor een tegoedbon.  Bij omruiling of vergissing wordt uw aankoopbedrag niet teruggestort maar krijgt u een kortingscode ter waarde van het bedrag dat u te goed hebt.  Deze kan u besteden bij een nieuwe aankoop en hierop staat geen termijn.

De aankoop moet worden teruggestuurd in de orginele verpakking met de labeltjes aan de artikels en met de bon die in het pakje zat bijgevoegd. Zodra we jouw pakketje hebben ontvangen sturen we je een email ter bevestiging en worden de aankoopkosten van de artikels verrekend in ofwel een nieuwe keuze aan artikels ofwel een tegoedbon.

Je zult begrijpen dat we helaas enkele regels moeten hanteren bij het retourneren. Zo behouden we ons het recht voor om retours buiten de gestelde termijn te weigeren. Ook artikels die veranderd zijn door de klant, reeds gedragen, bevuilde of beschadigde artikels alsook onvolledige teruggave van artikels en artikels waarvan het etiket werd verwijderd zullen niet door ons worden teruggenomen.

 • Hoe kan ik een artikel laten herstellen ?

Hoewel wij 100 % achter de kwaliteit van ons aanbod staan, kan het voorkomen dat een artikel een herstelling vraagt. De snelste manier is je artikel op te sturen naar Domus Bvba, Emiel Vermeulenstraat , 2980 Zoersel waarbij de verzendkosten voor eigen rekening zijn. Stuur eerst een email naar christine.fontijn@fontini.be met een foto van het probleem. Mocht er tussenkomst in kosten van de herstelling vereist zijn dan laten we je dit op voorhand weten per email om zelf te bepalen of de herstelling mag doorgaan. Daarna stuur je het artikel op en vragen we je de kosten voor reparatie te betalen, waarna we je het betreffende artikel zo snel mogelijk terug bezorgen.

 • Veiligheid en privacy

Domus Bvba verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, die u middels uw bestelling afsluit .

Ook uw email adres en andere persoonlijke gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en zullen nooit worden doorgegeven, verhuurd of verkocht worden aan derden. Gegevens die zich in de klantenlijst van Domus Bvba bevinden, kunnen op elk moment verbeterd, gewijzigd of geschrapt worden en er kan worden geweigerd dat deze gegevens gebruikt worden om informatie door te sturen. Het volstaat een aanvraag te sturen email christine.fontijn@fontini.be.

Domus Bvba respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

 • Cookiesbeleid

Domus Bvba/La Fontini maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien de computer van de gebruiker geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de gebruiker problemen zal ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken we de gebruiker contact met ons op te nemen zodat wij de bestelling alsnog kunnen invoeren.